.

Nhân viên Ngọc Nữ

Nguyễn Thị Ngọc Thiện

Nguyễn Thị Ngọc Thiện

Ngày sinh: 4-8-1989
Nghề nghiệp : làm tóc
Sở thích: du lịch nhiều nơi
Ước mơ: mở tiệm
Kỷ niệm vui: khi được đi chơi

Kỷ niệm buồn: ngược lại

Biệt danh: Ngố